Autor:
Canva

Julgeolek ja ränne Euroopas - mikrokraad 2023. aasta kevadel

Kevadsemestril 2022/2023 alustab Johan Skytte poliitikauuringute instituudis mikrokraad nimega ‘Julgeolek ja ränne Euroopas’. Mikrokraadiprogrammi eesmärk on anda osalejatele põhjalikud ja asjakohased teadmised ja oskused Euroopa julgeoleku ja migratsiooni väljakutsete osas. Mikrokraadiprogramm pakub tööturul oodatud oskuseid nii avalikus- kui erasektoris töötavatele inimestele ning toetab inimeste edasist tööalast arengut teadmistega Tartu Ülikooli valdkondade spetsialistide poolt.

Programmis olevad kursused sobivad täiskasvanule ja töötavale inimesele, sest järgivad sessioonõppe vormi. Sessioonõpe toimub kaks korda kuus nädalavahetusel, mis toetab töö- ja pereelu ühildamist õpingutega. Programm on välja töötatud pidades silmas tööturu vajadusi, töötajatelt oodatavaid oskusi ja praktilisi väljundeid. Programmi sisu on kooskõlastatud tööandjatega. Programm toetab arengut nii kohalikul kui rahvusvahelisel tööturul. Mikrokraadiprogammi läbimine soosib õpingute jätkamist J. Skytte poliitikauuringute instituudi magistriõppes, ained on ülekantavad.

2022/2023 õppeaasta kevadsemestril toimuv programm koosneb kahest õppeainest, mis keskenduvad Euroopa julgeolekuväljakutsetele, rändeküsimustele ja nende lahendamisele.

Mikrokraadiprogramm koosneb järgmistest ainetest:

- Migratsioon ja inimressursside väljakutsed, P2EC.00.210 (6 EAP)

- Euroopa Liidu julgeolekupoliitika, P2EC.00.195 (6 EAP)

Õppejõud:

Viljar Veebel (Euroopa Liidu julgeolekupoliitika) on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad Euroopa Liidu poliitikad, rahvusvahelised suhted, poliitökonoomia, EL laienemine, EL naabruspoliitika ja rahvusvaheline arengukoostöö.

Kristina Kallas (Migratsioon ja inimressursside väljakutsed) on Eesti politoloog, kelle uurimisteemade hulka kuuluvad lõimumisprobleemid ühiskonnas, venekeelse elanikkonna küsimused endise Nõukogude Liidu territooriumil, rändeküsimused ja vähemuste õiguste küsimused. Kristina Kallas on töötanud Eesti Pagulasabi juhatuse liikmena ja Balti Uuringute Instituudi vanemanalüütikuna.

Programm sobib ettevõtjatele, juhtidele, konsultantidele, nõunikele, ametnikele, ministeeriumi töötajatele, vabaühenduste ja mõttekodade töötajatele.

Mikrokraadiprogrammi edukalt läbinu

  • Tunneb peamisi julgeolekulisi väljakutseid Euroopa Liidus
  • Omab valdkonnaüleseid teadmisi julgeoleku ja migratsiooniga seotud teemades
  • Tunneb julgeolekupoliitikat ja sellega seotud institutsioone ja nende rolle Euroopas
  • Oskab analüüsida kaasaegseid julgeolekuprobleeme
  • On kursis migratsiooni puudutava juriidilise raamistikuga
  • On pädev nii sise- kui välisjulgeolekut puudutavates väljakutsetes

OSKA uuringutes tööandjate poolt välja toodud vajalikest oskustest toetab mikrokraadiprogramm järgmiste oskuste arendamist: 

  • Enesejuhtimisoskused (Tegevuste algatamine, eesmärkide saavutamine)
  • Mõtlemisoskused (Analüüsioskus, probleemi lahendamine)
  • Lävimisoskused (Meeskonnatöö- ja koostööoskus)

Hind: 499€

Registreerumine alates 14.11.2022 kuni 29.01.2023

Registreeru siin

Democracy and Autocracy in the EU's Eastern Neighbourhood

Liitu meie uue MOOC-iga „Demokraatia ja autokraatia Euroopa Liidu idanaabruses“

Õppijad auditooriumis

Mitmesse mikrokraadiprogrammi kandideerimise tähtaega pikendati 28. jaanuarini

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele

Riigihangete korraldamine edasijõudnutele